یا ضامن اهو

مجبورشدم به هرکسی روبزنم

ازغصه وغم دوباره زانو بزنم

تحقیرشدم چونکه فراموش کردم

یک سربه شما ضامن آهوبزنم

/ 3 نظر / 30 بازدید
سمیرا

Loading… ████▒▒ 10% Loading… ████▒▒ 20% Loading… ████▒▒ 30% Loading… ████▒▒ 40% Loading… ████▒▒ 50% Loading… ████▒▒ 60% Loading… ████▒▒ 70% Loading… ████▒▒ 80% Loading… ████▒▒ 90% . . . . . . . . . . . . UPДм

محمدحسین صادق

عید شما هم مبارک